Säännöt

Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry – Rättspolitiska föreningen Demla ry:n säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Oikeuspoliittinen yhdistys – Rättspolitiska föreningen Demla ry ja sen kotipaikka on Helsinki

2§ Tarkoitus. Yhdistyksen tarkoituksena on 1) edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista, 2) kehittää ja osallistua koti- ja ulkomaiseen oikeus- ja yhteiskuntapolitiikkaan, 3) toimia oikeusturva-, tasa-arvo- ja ympäristökysymyksiä sekä sosiaalista oikeudenmukaisuutta puolustavien lakimiesten yhdyssiteenä sekä 4) pitää yhteyksiä eri kansalaisjärjestöihin.

3§ Toimintamuodot. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 1) pitää kokouksia, 2) järjestää keskustelu- ja asiatilaisuuksia sekä seminaareja ja kursseja, 3) osallistuu yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan, 4) julkaisee Oikeus-lehteä, 5) julkaisee ja välittää yhdistyksen alaan kuuluvaa kirjallisuutta, 6) harjoittaa tiedotustoimintaa, 7) pitää yhteyttä oikeus- ja yhteiskuntatieteelliseen tiedeyhteisöön sekä 8) tekee yhteistyötä suomalaisten ja ulkomaisten kansalaisjärjestöjen kanssa.

4§ Jäsenyys. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä oikeustieteellisen loppututkinnon suorittanut tai oikeustiedettä opiskeleva henkilö tai muu henkilö, joiden on hyväksyttävä yhdistyksen tarkoitus. Hallitus hyväksyy hakemuksesta jäsenet. Hallituksella on oikeus yhdistyslain mukaisesti erottaa yhdistyksen, joka on toiminut yhdistyksen tarkoituksen vastaisesti.

5§ Jäsenmaksu. Yhdistyksen jäsenten on suoritettava yhdistykselle vuotuinen jäsenmaksu, josta päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa.

6§ Hallitus. Yhdityksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajana vuodeksi kerrallaan valittu yhdistyksen puheenjohtaja sekä 10-20 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut yhdistyksen toiminnalle tarpeelliset henkilöt, joiden ei tarvitse olla hallituksen jäseniä. Hallitus asettaa tarvittaessa avukseen työryhmiä ja päättää näiden toimivaltuuksista. Hallitus valitsee Oikeus-lehden päätoimittajan kuultuaan lehden toimitusneuvostoa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta taikka kun vähintään kaksi hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä hallituksen jäsentä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Näiden sääntöjen voimaantullessa toimiva hallitus jatkaa seuraavaan vuosikokoukseen asti.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri yksin

8§ Tilikausi ja tilintarkastus. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen, toimintakertomus ja muu yhdistyksen hallinto on jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta, jossa vastuuvapaudesta päätetään. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa enne vuosikokousta.

9§ Yhdistyksen kokous. Yhdistyksen on pidettävä vuosikokous hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua. Hallitus voi kutsua koolle ylimääräisen yhdistyksen kokouksen tarvittaessa tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta tietyn asian käsittelemistä varten. Kokous on pidettävä vähintään 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Yhdityksen kokous kutsutaan koolle vähintään viisi päivää ennen kokousta jokaiselle jäsenelle lähetetyllä kutsulla.

10§ Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat. Vuosikokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat: 1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa, 2) esitetään yhdistyksen toimintakertomus, 3) esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille, 4) valitaan yhdistykselle puheenjohtaja, 5) valitaan hallituksen jäsenet, 6) valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä heille varatilintarkastajat, 7) valitaan yhdistyksen edustajat Oikeus-lehden toimitusneuvostoon, 8) päätetään jäsenmaksun määrästä, 9) hyväksytään toimintasuunnitelma sekä meno- ja tuloarvio, 10) päätetään muista hallituksen ja yhdistyksen jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon yhdityksen sääntöjen ja yhdistyslain määräykset.

Jos yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle, jonka on annettava asiasta kokoukselle lausuntonsa. Yhdistyksen kokous voi kuitenkin päättää ottaa jäsenenaä esittämän asian käsiteltäväksi, vaikka siitä ei olisi ilmoitettu mainitulla tavalla.

11§ Päätöksenteko yhdistyksen kokouksessa. Päätökset yhdistyksen kokouksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta edellyttää kolme neljäsosaa (3/4) äänten enemmistöä annetuista äänistä ja se on käsiteltävä kahdessa erikseen koolle kutsuttavassa kokouksessa.

12§ Yhdistyksen purkautuminen. Yhdistyksen purkautuessa sen jäljellä olevat varat on käytettävä yhdistyksen tarkoitusta palvelevaan toimintaan purkautumisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen päätösten mukaisesti.

Hyväksytty 21.11.2002 pidetyssä sääntömääräisessä syyskokouksessa.